Odškodninsko pravo

Če ste utrpeli škodo v prometni nesreči, na delovnem mestu ali doma uveljavljamo v vašem imenu odškodnino pri zavarovalnici s sklenitvijo poravnave ali na sodišču, v kolikor presodimo, da je kljub zavrnitvi odškodninskega zahtevka s strani zavarovalnice vaš zahtevek utemeljen.

Odškodnine

Če ste utrpeli škodo v prometni nesreči, na delovnem mestu ali doma uveljavljamo v vašem imenu odškodnino pri zavarovalnici s sklenitvijo poravnave ali na sodišču, v kolikor presodimo, da je kljub zavrnitvi odškodninskega zahtevka s strani zavarovalnice vaš zahtevek utemeljen. Odškodnina vam pripada tako za nepremoženjsko škodo (fizične bolečine, neugodnosti v času zdravljenja, škoda zaradi telesnih in duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnost, skaženosti, strahu,) kot tudi za premoženjsko škodo (škoda na stvareh, izpad dohodka, potni stroški za vožnjo k zdravnikom, fizioterapijo,itd.). Višina odškodnine je sicer odvisna od okoliščin konkretnega primera, zlasti od teže poškodb in dolgotrajnosti zdravljenja. Pri določitvi višine odškodninskega zahtevka preverjamo višino odškodnin, ki jo sodišče v podobnih primerih prizna in je objavljeno na pravnem informacijskem portalu IUS-INFO.

Odškodnina zaradi prometne nezgode

Iz naslova zavarovanja AO (avtomobilska odgovornost) vam pripada odškodnina:

 • če ste bili poškodovani v prometni nesreči po tuji krivdi,

 • če ste se poškodovali kot sopotnik,

 • če je nesrečo povzročil neznan voznik,

 • če je povzročitelj prometne nezgode pobegnil s kraja nezgode,

 • če ste bili poškodovani ali udeleženi kot pešec, kolesar, motorist,

 • če povzročitelj ni imel vozniškega izpita, ali če je povzročitelj mladoletna oseba.

Potrebna dokumentacija za uveljavljanje odškodninskega zahtevka:

 • vaši osebni podatki (EMŠO, davčna številka in številka bančnega računa),

 • podatki o povzročitelju nesreče (registrska številka vozila),

 • izpolnjeno in podpisano evropsko poročilo o prometni nesreči ali policijski zapisnik,

 • številko spisa pri sodniku za prekrške ali številko kazenskega spisa na sodišču, če je bil uveden prekrškovni ali kazenski postopek proti povzročitelju,

 • morebitne izjave prič,

 • kopije izvidov specialističnih pregledov, fizioterapevtske kartončke v originalu in drugo zdravstveno dokumentacija ali vaš osebni zdravniški karton,

 • zdravniško potrdilo o končanem zdravljenju z označenim trajanjem bolniškega staleža oz. nesposobnosti za delo, kar dobite pri osebnem zdravniku,

 • fotografije poškodovanega vozila, uničenih predmetov v njem in vaših poškodb,

 • potrdilo o izpadu dohodka v času zdravljenja ali bolniškega staleža, (vsaj tri plačilne liste pred nezgodo in vse plačilne liste v času bolniškega staleža,

 • morebitni računi za nakup medicinskih pripomočkov, zdravil, plačilo fizioterapij,itd…

Hkrati nam morate opisati :

 • nevšečnosti med zdravljenjem (kot npr. rentgenska slikanja in druge vrste preiskav, infuzije, jemanje tablet, ležanje v postelji, uporaba bergel, fizioterapije, itd.),

 • strah, tako primarni strah, ki se doživlja ob samem škodnem in traja nekaj ur, izjemoma nekaj dni, kot sekundarni strah, ki se doživlja v procesu zdravljenja kot zaskrbljenost za izid zdravljenja, pri čemer navedite intenzivnost in trajanje strahu; če pa ste imeli tudi posttravmatsko stresno motnjo, pa morate za izkaz te motnje predložiti medicinski izvid psihologa ali psihiatra,

 • bolečine, v katerih delih telesa, čas trajanja, pri katerih opravilih in kakšne intenzivnosti so bile,

 • trajne posledice, ki jih imate zaradi prometne nezgode (kot npr.:nezmožnost opravljati določenih opravil, ki ste jih pred nezgodo lahko opravljali v službi, doma, kot hobi, oz. katera opravila sedaj opravljate težje kot predtem, mravljinčenje, omejena gibljivost vratu, rok, nog, zmanjšana mišična moč, glavoboli, nespečnost, slabši vid, živčnost, slabša koncentracija, razdražljivost.

Iz naslova zavarovanja AO plus (avtomobilska odgovornost plus) vam pripada odškodnina, če ste kot voznik sami povzročitelj prometne nezgode in ste bili v nesreči poškodovani.

Za uspešno uveljavljanje tovrstne odškodnine pa morate :

 • čimpreje, vendar najkasneje v 24 urah po prometni nezgodi poklicati policijsko postajo, ki naj na kraju dogodka ali v bolnišnici opravi test alkoholiziranosti, da niste bili alkoholizirani,

 • obiskati osebnega zdravnika ter pridobiti zdravniško dokumentacijo,

 • izkazati vidno poškodbo vozila zaradi česar ste vi utrpeli poškodbo,

 • predložiti fotokopijo vozniškega in prometnega dovoljenja,

 • kuponček zavarovalne police v originalu, če še niste škode na avtomobilu prijavili zavarovalnici,

 • drugo, kar je potrebno priložiti kot pri AO.

Poškodba pri delu

179. člena ZDR-1 določa, da če je delavcu pri delu ali v zvezi z delom povzročena škoda, mu jo mora povrniti delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava. V 131. členu Obligacijskega zakonika je določeno, da je dolžan povzročitelj škode škodo povrniti, razen če dokaže, da je nastala brez njegove krivde (prvi odstavek), za škodo od stvari ali dejavnosti, iz katere izvira večja škodna nevarnost za okolico, pa se odgovarja ne glede na krivdo (drugi odstavek). V povezavi s 131. členom OZ je sodna praksa opredelila štiri temeljne predpostavke odškodninske odgovornosti: nedopustno ravnanje oz. opustitev, škoda, vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem oz. opustitvijo ter krivda. Medtem ko mora oškodovanec izkazati podanost prvih treh predpostavk (nedopustnost ravnanja oz. opustitve, nastanek škode in vzročno zvezo) se krivda oškodovalca domneva oz. mora slednji dokazati, da je škoda nastala brez njegove krivde.

Večina delodajalcev ima zavarovano odgovornost za poškodbo pri delu pri zavarovalnici, zato običajno naslovimo odškodninski zahtevek na zavarovalnico, v nasprotnem primeru pa neposredno na delodajalca.

Potrebna dokumentacija za uveljavljanje odškodninskega zahtevka:

 • kopija pogodbe o zaposlitvi

 • prijavo poškodbe pri delu,

 • fotokopijo prijave škodnega primera odgovornosti,

 • kopije izvidov specialističnih pregledov, fizioterapevtske kartončke v originalu in drugo zdravstveno dokumentacija ali vaš osebni zdravniški karton,

 • bolniške liste, ki dokazujejo potek zdravljenja,

 • potrdilo o prikrajšanju neto plače iz katerega izhaja, koliko časa ste bili v bolniškem staležu in za kolikšen znesek ste bili prikrajšani na neto plači.

Če pa ste samostojni podjetnik (s.p.)pa je treba priložiti še:

 • dokazila o plačilu prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

 • odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti za leto, v katerem ste imeli nesrečo,

 • dohodninski odločbi za pretekli dve leti.

Odškodnina v obliki denarne rente

Po 167. členu Obligacijskega prava v primeru smrti, telesne poškodbe ali okvare zdravja ima odškodnino praviloma obliko denarne rente, dosmrtne ali za določen čas. Če je torej tretja oseba odgovorna za smrt, hudo telesno poškodbo (invalidnost, paraplegija, tetraplegija, možganska poškodba, ipd.) ali okvaro zdravja bodisi zaradi kaznivega dejanja, prometne nezgode, delovne nezgode, je upravičenec upravičen do odškodnine v obliki mesečne rente. Ta se izplačuje za določen čas ali dosmrtno za vso nastalo in bodočo nematerialno škodo (telesne bolečine, nevšečnosti med zdravljenjem, strah, bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih in delovnih sposobnosti, skaženosti) kot tudi za vso in materialno škodo (vse stroške povezane z zdravljenjem, stroški za nego in pomoč, itd), ki se izplača v obliki mesečne rente. V upravičenih primerih, da bi si oškodovanec lahko olajšal svoj odškodninski položaj in kril določene nastale stroške pa lahko uveljavlja v obliki izplačila enkratne vsote, t. i. kapitalizirane rente.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO