Davčno pravo

Davčni postopek predstavlja poseben upravni postopek in ga ureja Zakon o davčnem postopku.

Davčno pravo

Davčni postopek predstavlja poseben upravni postopek in ga ureja Zakon o davčnem postopku. Področje davčnega prava pa je urejeno še v drugih zakonih: Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o davku na dediščine in darila, Zakon od davku na vodna plovila, Zakon o davkih občanov, Zakon o dohodnini in Zakon o davku na dodano vrednost.

Davki so instrument, s katerim država polni proračun in zagotavlja sredstva za lastno delovanje. Država z davki posega tako v položaj posameznika kot fizične osebe, kot tudi v položaj pravnih oseb. Vsak posameznik oz. pravna oseba teži k optimizaciji svojih financ in k davčno ugodnim rešitvam.

Optimizacija davčnih obveznosti lahko predstavlja odločilno prednost pri doseganju poslovnih rezultatov napram preostali konkurenci. In tu vam lahko nudimo pomoč v naši pisarni.

Žal pa v vsakdanjem življenju dostikrat ne pomaga zgolj skrbno načrtovanje davčnih obveznosti. Vsak posameznik je prej ali slej podvržen kakšnemu davčnemu postopku. Lahko gre zgolj za postopek v zvezi z odmero dohodnine, lahko pa gre za davčni inšpekcijski postopek v zvezi z odmero DDV-ja, davka in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti davka na kapitalski dobiček, davka na dediščine in darila, na promet z nepremičninami ipd.

Našim strankam svetujemo in jih zastopamo v vseh fazah davčnega postopka. Stranke zastopamo pred davčnimi organi v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora, v postopkih pred upravnim sodiščem in v postopku davčne izvršbe. Med postopkom nenehno sodelujemo s stranko, preučimo celotno relevantno dokumentacijo podjetja in na zahtevo posredujemo pristojnemu organu. Stranke poskušamo bodisi razbremeniti obveznosti bodisi se dogovoriti za odložena, znižana, obročna plačila. Po izdaji inšpekcijskega zapisnika pripravimo pripombe na zapisnik in jih posredujemo. Po potrebi zastopamo tudi v postopkih s pravnimi sredstvi zoper odločbo upravnih organov pred pristojnim sodiščem.

Pravne osebe

V zadnjih letih smo priča številnim spremembam davčne zakonodaje in vedno obsežnejši sodni praksi z davčnega področja, zato je izredno pomembno, da so predvsem samostojni podjetniki, gospodarske družbe, društva, zavodi, zadruge in druge pravne osebe seznanjene z temi spremembami. Za podjetja in njihove lastnike je namreč ključno, da je davčna osnova, od katere se obračunajo davki, čim nižja, vendar pa mora biti njihovo poslovanje še vedno skladno z zakoni.

Kot eni izmed vas in dolgoletnimi izkušnjami našim strankam na tem področju svetujemo glede trenutnega in bodočega poslovanja. Pri tem se po potrebi povežemo tudi z zunanjimi sodelavci, s katerimi stremimo k čim večji davčni optimizaciji vašega poslovanja. Podjetnikom svetujemo pri optimizaciji stroškov, optimizaciji davčne osnove, finančni reorganizaciji podjetja, statusnih preoblikovanjih itd..

Naše zastopanje pri davčnih inšpekcijskih postopkih obsega predvsem:

  • komuniciranje z inšpektorjem v zvezi s konkretnim inšpekcijskim postopkom,

  • priprava morebitnih pripomb na zapisnik, pritožb zoper odločbo, pozivov zaradi molka organa, vložitev tožb na pristojna sodišča in drugo,

  • zastopanje v postopkih inšpekcijskih nadzorov in v morebitnih sodnih postopkih.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO