CIVILNO PRAVO

CIVILNO PRAVO

Civilno pravo urejajo osebna in premoženjska razmerja med zasebniki.

Civilno pravo nas spremlja v vseživljenjskih situacijah, kot so npr. sklepanju pogodb, nezgodah, dedovanju, gospodarskih sporih, neplačilih, izvršbah, delitvah premoženja, zato se stranke najpogosteje obračajo na našo odvetniško pisarno prav v teh zadevah.

Na civilnopravnem področju se ukvarjamo z obligacijskim, stvarnim, dednim, družinskim in izvršilnim pravom. Sestavljamo prodajne, darilne, izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju in druge pogodbe, sestavljamo tudi vse vrste oporok ter vas zastopamo pred sodišči v pravdnih, nepravdnih in zapuščinskih zadevah. Prav tako vas zastopamo v ločitvenih postopkih, zadevah glede varstva, vzgoje in stikov z otroki ter preživnino.

Civilno pravo obravnava tudi ravnanja, ki pomenijo škodo posamezniku, podjetniku ali gospodarski družbi. Gre za premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi prometnih nesreč, nesreč na delovnem mestu, škodo, ki jo pokrivajo zavarovalne police in škodo zaradi kršitve pogodb.

Strankam svetujemo in zastopamo njihove interese v sosedskih, mejnih sporih in sporih v zvezi z imisijami (prekomernim hrupom in vibracijami), lastnino, posestjo ali služnostjo, ali če želite razdeliti solastnino ali skupno lastnino, vzpostaviti etažno lastnino in podobno.

V zadnji fazi postopkov poskrbimo tudi za uspešno izterjavo terjatev.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO