CIVILNO PRAVO

CIVILNO PRAVO

Civilno pravo urejajo osebna in premoženjska razmerja med zasebniki.

Civilno pravo nas spremlja v vseživljenjskih situacijah, kot so npr. sklepanju pogodb, nezgodah, dedovanju, gospodarskih sporih, neplačilih, izvršbah, delitvah premoženja, zato se stranke najpogosteje obračajo na našo odvetniško pisarno prav v teh zadevah.

Na civilnopravnem področju se ukvarjamo z obligacijskim, stvarnim, dednim, družinskim in izvršilnim pravom.

Najpogosteje stranke zastopamo stranke v odškodninskih zadevah v zvezi s prometnimi nesrečami (AO in AO plus), nesrečami na delovnem mestu, v primeru hudih poškodb uveljavljamo denarno rento.

Sestavljamo prodajne pogodbe stanovanj, poslovnih prostorov, kmetijskih in stavbnih zemljišč, menjalne pogodbe, darilne pogodbe, izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku in v zvezi s tem davčno svetujemo. Sestavljamo tudi vse vrste oporok ter vas zastopamo pred sodišči v pravdnih, nepravdnih in zapuščinskih zadevah. Prav tako vas zastopamo v ločitvenih postopkih, zadevah glede varstva, vzgoje in stikov z otroki ter preživnino.

Strankam svetujemo in zastopamo njihove interese v sosedskih, mejnih sporih in sporih v zvezi z imisijami (prekomernim hrupom in vibracijami), lastnino, posestjo ali služnostjo, ali če želite razdeliti solastnino ali skupno lastnino, vzpostaviti etažno lastnino in podobno.

V zadnji fazi postopkov poskrbimo tudi za uspešno izterjavo terjatev.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO