UPRAVNO PRAVO

UPRAVNO PRAVO

Pod pojem upravno pravo spada celota pravnih pravil in načel, ki urejajo odnose med javno oblastjo (nasprotna stranka je državni organ, organ lokalne skupnosti, nosilec javnih pooblastil) in posameznikom (fizična ali pravna oseba). Država in njeni organi imajo kot nosilec oblasti v postopkih bistveno premoč napram posameznikom, zato je še toliko bolj pomembno, da ima posameznik ustrezno pravno zastopstvo odvetnika, ki se spozna na upravno področje.

Z upravnim postopkom se srečujemo vsakodnevno. Ob rojstvu, poroki ali smrti pri vpisu v matični register, ob poteku veljavnosti osebnega dokumenta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, zahtevi za socialno pomoč in mnogih drugih življenjskih situacijah

V področje upravnega prava sodijo npr. postopki izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj, legalizacija zgrajenih objektov, denacionalizacija, postopki pridobivanja državljanstva, dovoljenja za stalno oz. začasno bivanje v RS, dovoljenja za delo v RS, postopek pridobivanja koncesij, postopki uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (subvencija vrtca, državna štipendija, otroški dodatek, socialna pomoč…), davčni postopek, itd.

Postopki upravnega postopka so običajno enostavni in jih stranke zmorejo opraviti same, vendar pa se lahko postopek zaplete bodisi zaradi nevednosti stranke bodisi zaradi malomarnosti državnih ali občinskih organov. V takšnih primerih je potrebno ukrepati hitro in učinkovito, preden bi bilo potrebno dokazovati svoje pravice pred sodiščem. Izjemno pomembno je namreč, da stranka že v prvi fazi postopka pred upravnim organom navede vsa pomembna in ključna dejstva, sicer jih v postopku upravnega spora ne more več uveljavljati.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO