Insolvenčno pravo

Pravno pomoč nudimo na področju insolvenčnega prava, in sicer v stečajnih postopkih in postopkih osebnega stečaja, v postopkih likvidacije ali v postopkih prisilne poravnave, in sicer tako upnikom kot insolventnim dolžnikom.

Insolvenčno pravo

Pravno pomoč nudimo na področju insolvenčnega prava, in sicer v stečajnih postopkih in postopkih osebnega stečaja, v postopkih likvidacije ali v postopkih prisilne poravnave, in sicer tako upnikom kot insolventnim dolžnikom.

Zastopanje upnikov

Za upnike poskrbimo s prijavo terjatev (vključno z uveljavljanjem ločitvene oz. izločitvene pravice), s prerekanjem terjatev drugih upnikov, z vlaganjem tožb na izpodbijanje dolžnikovih dejanj ipd. V primeru izbrisa družb iz registra brez sodne likvidacije pripravimo tudi ustrezne ugovore ter na tak način poskrbimo za to, da se dolžnik ne izbriše iz sodnega registra brez (vsaj delnega) poplačila vaše terjatve.

Zastopanje insolventnih dolžnikov

Za dolžnike lahko pripravimo predlog za začetek stečajnega postopka. V primeru, da kateri od upnikov vloži predlog za uvedbo stečajnega postopka, za dolžnike pripravimo ugovor zoper tak predlog ter nudimo zastopanje tudi v nadaljnjem predhodnem insolventnem postopku.

Fizičnim osebam, potrošnikom in podjetnikom/zasebnikom, ki se znajdejo v tako hudi finančni stiski, da kljub premoženju, ki ga imajo, ne morejo redno in v celoti plačevati obveznosti do svojih dolžnikov, svetujemo v postopku osebnega stečaja. Za vas pridobimo vsa potrebna potrdila, pripravimo izjave in predlog za začetek stečajnega postopka skladno z ZFPPIPP.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO