Prekrškovno pravo

Prekrški so opredeljeni kot ravnanja ali opustitve, ki so storjena zoper splošni družbeni red in se nanašajo na različna področja: na javni red in mir, na varnost prometa, na gospodarstvo, carine, davke, prispevke itd..

Prekrški

Prekrški so opredeljeni kot ravnanja ali opustitve, ki so storjena zoper splošni družbeni red in se nanašajo na različna področja: na javni red in mir, na varnost prometa, na gospodarstvo, carine, davke, prispevke itd.. Zakon o prekrških opredeljuje prekršek kot dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Kot sankcije za prekršek Zakon o prekrških predvideva globo, opomin, vzgojni ukrep, kazenske točke v primeru storitve hujših prekrškov pa odvzem vozniškega dovoljenja, izgon tujca iz države…

V vsakdanjem življenju se je že skoraj vsakemu zgodilo, da je dobil kazen za prekršek, bodisi v obliki globe ali opomina v odločbi ali pa globe po plačilnem nalogu. Sankcijo za prekršek smo lahko dobili zaradi prehitre vožnje, vožnje pod vplivom alkohola, ker nismo vodili poslovnih knjig v skladu z zakonom, smo pozabili vročiti davčno napoved v roku, ki ga določa zakon.

Tudi v prekrškovnem pravu je obramba stranke izjemno pomembna, zato je priporočljivo, da se že ob morebitni uvedbi postopka prične sodelovanje z odvetnikom.

Pravno pomoč s tega področja najpogosteje nudimo v zvezi s cestnoprometnimi prekrški in prekrški zoper motenje javnega reda in miru. Za vas pripravimo izjavo o prekršku, ugovor zoper plačilni nalog, zahtevo za sodno varstvo ter vam nudimo zastopstvo na naroku pred prekrškovnimi organi in sodišči.

Strokovno pomoč nudimo tudi v primeru kršitve predpisov o plači, regresu, povračilih stroškov, kršitve predpisov o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, kršitve predpisov o zaposlovanju tujcev, kršitve zakona o inšpekcijskem nadzoru idr.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO