Ustanavljanje družbe in sprememba statusa družbe

V okviru statusnega korporacijskega prava vam pomagamo pri ustanavljanju družbe, spremembah v sodnem registru, pri pripravi in spremembi družbene pogodbe, aktov o ustanovitvi, internih aktov, zastopanjem na skupščinah delniških družb, prestrukturiranjem družbe, registraciji samostojnih podjetnikov…

Ustanavljanje družbe in sprememba statusa družbe

V okviru statusnega korporacijskega prava vam pomagamo pri ustanavljanju družbe, spremembah v sodnem registru, pri pripravi in spremembi družbene pogodbe, aktov o ustanovitvi, internih aktov, zastopanjem na skupščinah delniških družb, prestrukturiranjem družbe, registraciji samostojnih podjetnikov…

Ustanovitev družbe in začetek poslovanja

Predlagamo vam obliko družbe, ki najbolj ustreza vaši poslovni ideji. Poskrbimo za pripravo ustanovnih aktov ter ostale dokumentacije, potrebne za ustanovitev gospodarske družbe – podjetja ali samostojnega podjetnika. Svetujemo v zvezi z vsemi ostalimi vprašanji, povezanimi z začetkom poslovanja družbe.

Statusno preoblikovanje

Družbam nudimo svetovanje v zvezi s preoblikovanjem v druge statusne oblike ter za to pripravimo ustrezno pogodbo ter druge listine in izpeljemo vse potrebne postopke. Posebej aktualna so preoblikovanja samostojnih podjetnikov v družbo z omejeno odgovornostjo, ki z davčnih in pravnih vidikov nudi večje ugodnosti (ni osebne odgovornosti družbenikov, nižja obdavčitev pri višjih dobičkih).

Sprememba družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi

Sestavljamo pogodbe in listine ter pravno svetujemo v zvezi s spremembo firme, sedeža, dejavnosti, direktorja, zakonitih zastopnikov ter drugih postavk družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi. Svetujemo vam v zvezi z zmanjšanjem ter povečanjem osnovnega kapitala.

Prodaja poslovnega deleža

Družbenikom pravno svetujemo v zvezi z odsvojitvijo poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo, pri čemer upoštevamo davčni vidik. Preverimo pogoje za prenos poslovnega deleža (predkupna pravica, morebitne ostale omejitve) in pripravimo pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža (odplačna ali neodplačna).

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO