Pravo tujcev

Zaradi gospodarske rasti in ugodnih pogojev za življenje postaja Slovenija v zadnjih letih vse bolj atraktivna destinacija za tujce. Odločitev za selitev v Slovenijo je lahko osebne ali pa poslovne narave. V obeh primerih pa je ključno, da je bivanje tujca v Sloveniji zakonito.

Državljani držav članic Evropske unije lahko v Slovenijo vstopajo in v njej bivajo največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180 – dnevnem obdobju. Za bivanje, daljše od 90 dni, pa državljani držav članic Evropske unije potrebujejo v Sloveniji prijaviti prebivanje. S svojimi izkušnjami vam svetujemo pri vlaganju prošnje za izdajo potrdila o prebivanju in vas zastopamo pred upravnimi organi ter v upravnem sporu zoper odločitve upravnih organov.

Še posebej je Slovenija atraktivna za državljane tretjih držav, ki v Sloveniji želijo opravljati delo. Državljani tretjih držav morajo pridobiti ustrezno dovoljenje že pred vstopom v Slovenijo. Ker se prvo dovoljenje za prebivanje (bodisi dovoljenje za začasno prebivanje, bodisi enotno dovoljenje za prebivanje in delo) izda z veljavnostjo do enega leta, je ključno, da tujec še pred potekom veljavnosti zaprosi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje. Našim strankam nudimo pomoč pri vlaganju prošenj za podaljšanje veljavnosti ustreznega dovoljenja, jih zastopamo pred upravnimi organi in v upravnih sporih zoper odločitve upravnih organov.

Strankam pomagamo pri pridobitvi državljanstva, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev državljanstva. Najbolj običajen način pridobitve slovenskega državljanstva je redna naturalizacija. Za pridobitev državljanstva je osnovni pogoj da vlagatelj določen čas prebiva v Sloveniji, in sicer :

 • 10 bivanja v Sloveniji od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje in ima polnoletna oseba urejen status tujca  (10. člen ZDRS)
 •  7 let bivanja v Sloveniji od tega neprekinjeno najmanj 1 leto pred vložitvijo prošnje, če je vlagatelj zaključil najmanj visokošolski program (12. člen ZDRS)
 • 5 let bivanja v Sloveniji za osebe s statusom begunca in osebe brez državljanstva (12. člen ZDRS)
 • 1 leto neprekinjenega bivanja v Sloveniji za slovenske izseljence in njihove potomce do četrtega kolena v ravni črti in imajo urejen status tujca (12. člen ZDRS)
 • 1 leto neprekinjenega bivanja v Sloveniji, če so poročeni s Slovenko oz. Slovencem vsaj 3 leta (12. člen ZDRS)
 • 1 leto neprekinjenega bivanja v Sloveniji če koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov (13. členu ZDRS)
 • 6 mesecev neprekinjenega bivanja v Sloveniji , ki so izgubile državljanstvo Republike Slovenije na podlagi odpusta ali odreka državljanstvu in v Sloveniji dejansko živijo neprekinjeno 6 mesecev pred vložitvijo prošnje ter imajo urejen status tujca (12. člena ZDRS)
 • polnoletne osebe, rojene v Republiki Sloveniji, ki dejansko živijo v Sloveniji od rojstva dalje (peti odstavek 12. člena zakona)
 • če eden od staršev pridobi državljanstvo ga pridobi tudi otrok, ki še ni star 18 let (14. člen ZDRS)

K vlogi za sprejem v državljanstvo R Slovenije je treba priložiti:

 1. izpisek iz rojstne matične knjige (original ali overjena fotokopija s prevodom);

2. original ali overjena fotokopija poročnega lista s prevodom (razen, če ste sklenili zakonsko zvezo v Sloveniji);

3. dokaz o državljanstvu (potna listina, potrdilo o državljanstvu);

4. dokaz o prebivanju v Sloveniji (dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje)

5. dokaz o dejanskem življenju v Republiki Sloveniji, ki se izkazuje s potrdilom izbranega zdravnika,  potrdilom izbranega zobozdravnika, potrdilom o šolanju, potrdilom o opravljanju študijskih obveznosti ali drugo;

6. za dokaz glede prekinitve bivanja v Sloveniji je treba priložiti potni list, ga v celoti skopirati z izpisom odhodnih in prihodnih žigov, ter z navedbo trajanja potovanja izven Slovenije, ter razloga potovanja, prepisanim iz veljavnega potnega lista;

7. dokaze o zagotovljenih sredstvih, ki zagotavljajo materialno in socialno varnost (šteje se, da ima oseba zagotovljeno materialno in socialno varnost, če ima prosilec in oseba, ki jo je dolžna preživljati zagotovljena sredstva najmanj v višini osnovnega minimalnega dohodka in sicer od 1.7.2019 naprej 402,18 EUR mesečno na družinskega člana in od 1.3.2022 naprej 421,89 EUR in če prejema prejemke določene neprekinjeno dve leti pred oddajo vloge in še med postopkom). Upoštevajo se

– prejemki iz pogodbe o zaposlitvi

– pokojnina, ne glede na to, kje je bila določena

– prejemki iz pogodbe o delu ali iz avtorske pogodbe

– štipendija, če gre za prosilca, ki se redno ali izredno šola in ga staršem ni več treba preživljati

– prejemki samozaposlenih, ki kot svoj edini ali glavni poklic opravljajo samostojno dejavnost v Republiki Sloveniji- priložiti je treba obračun akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti za obdobje od 1.1. v letu, v katerem se oddaja vloga

– prejemki družbenikov zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe;

– prejemki kmetov, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic

– dodatek za veliko družino, otroški dodatek za otroke za najmanj 6 mesecev pred vložitvijo vloge, dodatek za nego otroka

– prejemki vrhunskih športnikov in šahistov

– renta, najemnina ali zakupnina

– prejemki, priznani s sodno odločbo

– prejemki verskih uslužbencev, ki so s svojo cerkvijo ali drugo versko skupnostjo v razmerju, ki nima vseh lastnosti delovnega razmerja

– prejemki družinskega pomočnika po zakonu, ki ureja socialno varstvo

– izjavo o tem koliko, koliko družinskih članov se preživlja s prejetimi dohodki;

8. življenjepis, v katerem navedete kdaj točno ste prišli v Slovenijo, katere šole ste končali, vaš poklic in dosedanje zaposlitve, ali se poročeni (navedite osebne podatke zakonca), koliko otrok imate in datum rojstva otrok, kje živi vaša družina, od kdaj točno vaša družina živi v Sloveniji, na katerih naslovih ste živeli v Sloveniji, drugo);

9. dokaz o obvladanju slovenskega jezika za potrebe vsakdanjega sporazumevanja:

– dokaz o končani osnovni šoli v Republiki Sloveniji

– dokaz o končanem srednješolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji

– dokaz o pridobljeni izobrazbi v Republiki Sloveniji na VI. ali VII. stopnji po 25. 6. 1991

–  če je oseba starejša kot 60 let, dokaz o 15 letnem življenju v Republiki Sloveniji

– dokaz o končani osnovni ali srednji šoli s slovenskim učnik jezikom na območjih na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti;

10. dokaz o nekaznovanju (potrdilo o nekaznovanju iz matične države);

11. pogodbo o zaposlitvi zakonskega partnerja za zadnji dve leti;

12. plačilne liste zakonskega partnerja za najmanj 6 mesecev pred vložitvijo vloge;

13. plačilo upravne takse:

– 181,20 EUR za odločbo

– 4,50 EUR za vlogo (na osebo)

– 9,10 EUR za zagotovilo

  CIVILNO PRAVO
  GOSPODARSKO PRAVO
  KAZENSKO PRAVO
  UPRAVNO PRAVO
  DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
  USTAVNO PRAVO