DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

Podrejenost delavca kot bistvena značilnost delovnega razmerja je razlog za razvoj delovnega prava. Osnovni namen delovnega prava je s priznavanjem določenih pravic delavcem, kot šibkejši stranki delovnega razmerja odpravljati neenakost med delavcem in delodajalcem ter preprečevati, da bi delavce obravnavali kot stvar.

Sodobni sistemi delovnega prava temeljijo na temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, kot so pravica do dela, svoboda dela, sindikalna svoboda, nediskriminacija pri zaposlovanju, pravici do varnosti in zdravju pri delu itd.

Vzporedno z delovnim pravom se je razvijala tudi druga pravna panoga, in sicer socialno pravo ali pravo socialne varnosti. Socialno pravo ureja pogoje zaposlovanja, dela in socialne varnosti. Je celota predpisov, s katerimi se uresničuje ustavno načelo socialne države. Gre za sistem sodobne družbe, da bi posameznike obvarovali pred socialnimi tveganji, kot so izguba službe, invalidnost, bolezen, telesna okvara idr. ter zagotovili dohodek in s tem ekonomsko varnost za čas, ko posameznik trajno ali začasno ne more ustvariti dohodka.

Že v splošnih določbah Ustave RS je določeno, da je Slovenija socialna država. Med človekovimi pravicam in temeljnimi svoboščinami pa je v 50. členu še posebej izpostavljena pravica do socialne varnosti.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO