Finančna preiskava po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Namen zakona je preprečitev pridobivanja in uporabe premoženja nezakonitega izvora zaradi varstva pridobivanja premoženja na zakonit način ter zaradi zaščite gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine.

Finančna preiskava po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Sprejetje Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora – ZOPNI je vodila ideja, da nobena oseba ne sme imeti od protipravnega ravnanja nobene koristi.

Namen zakona je preprečitev pridobivanja in uporabe premoženja nezakonitega izvora zaradi varstva pridobivanja premoženja na zakonit način ter zaradi zaščite gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine. ZOPNI določa pogoje, postopek in pristojne organe za finančno preiskavo, hrambo, upravljanje in odvzem premoženja nezakonitega izvora idr..

Začetek postopka se enači z začetkom finančne preiskave, pri čemer se morajo kot pogoj v predkazenskem ali kazenskem postopku izkazati razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora nad 50.000 evrov. Osumljencu ZOPNI zelo otežuje položaj, saj je za začetek postopka dovolj da obstajajo zgolj razlogi za sum, da ima premoženje nezakonitega izvora (najnižji dokazni standard). Poleg tega osumljencu otežuje položaj domneva, da premoženje ni bilo pridobljeno na zakonit način, če je podano že nesorazmerje med njegovim obsegom in dohodki ter obrnjeno dokazno breme, ki dokazovanje zakonitega izvora premoženja prelaga na lastnika premoženja.

Obrnjeno dokazno breme pomeni, da bo v vsakem primeru, ko neka oseba ne bo mogla pojasniti izvora svojega premoženja z zakonitimi dohodki, to razglašeno za nezakonito in bo podvrženo odvzemu s strani države.

Finančna preiskava lahko poteka tudi več let, ne da bi preiskovanec sploh vedel, da zoper njega teče kakršnakoli preiskava, saj se dostikrat v teh postopkih znajdejo tudi družinski člani obsumljencev/obtožencev/obsojencev. Državni organi (policija, FURS ali/in državno tožilstvo) lahko v obsežni finančni preiskavi za 5 let za nazaj, tako nemoteno in brez ustreznega sodnega nadzora posegajo v človekove pravice preiskovanca, ne da bi bilo slednjemu zagotovljeno ustrezno oziroma učinkovito sodno varstvo njegovih ustavnih pravic.

Po finančni preiskavi, se postopek lahko nadaljuje z vložitvijo tožbe v postopku odvzema premoženja nezakonitega izvora.

V finančni preiskavi po ZOPNI preiskovanec nima nikakršnih pravnih sredstev zoper ravnanja državnih organov.

Gre za postopek v katerem se lahko popolnoma neupravičeno znajde vsak izmed nas. V tem primeru vam nudimo celovito pravno pomoč. Glede na veljavno zakonodajo, predvsem glede na Ustavo RS in sodno prakso domačih sodišč ter Evropskega sodišča za človekove pravice bomo v vsakem individualnem primeru poiskali optimalno rešitev.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO