Zavarovanje in izterjava terjatve

Za izterjavo v gospodarskih sporih se uporabljajo podobna pravila kot za navadne spore.

Izterjava in zavarovanje terjatve

Za izterjavo v gospodarskih sporih se uporabljajo podobna pravila kot za navadne spore.

Izvršilni postopek je zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. Namen izvršilnega postopka je zagotoviti izpolnitev obveznosti, ki praviloma izhaja iz pravnomočne sodbe, če dolžnik ne izpolni svoje obveznosti prostovoljno. V kolikor ste upnik in vam dolžnik ne plača vaše terjatve, vam nudimo celovito zastopanje v postopku izterjave terjatve oziroma realizacije pravnomočne sodne odločbe. Dolžnika opomnimo pred začetkom izterjave, preverimo njegovo premoženjsko stanje in poskusimo doseči dogovor z dolžnikom, da le-ta že izven sodnega postopka poplača svoj dolg.

V kolikor dogovor z dolžnikom ni mogoč, vložimo na sodišče predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine (račun, izpisek odprtih postavk, ček, menica, plačilna lista) ali izvršilnega naslova (sodna odločba, sodna poravnava, notarski zapis), na podlagi katerega pride do rubeža denarnih sredstev, osebnega dohodka, premičnin, nepremičnin, ipd. Kakšen rubež predlagamo je odvisno od premoženjskega stanja dolžnika, ki smo ga predhodno ugotovili na podlagi naših baz podatkov. Če ugotovimo, da ima blokirane vse bančne račune, predlagamo rubež nepremičnin ali premičnin ali obratno. Ob morebitnem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine nudimo celovito zastopanje v pravdnem postopku. Če pa imate izvršilni naslov, kot je to izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava ali izvršljiv notarski zapis, ima dolžnik možnost ugovora le iz razlogov določenih z Zakonom o izvršbi in zavarovanju. Tedaj se običajno izvršilni postopek konča hitro, brez dodatnih sodnih postopkov, seveda če ima dolžnik premoženje.

Če se izkaže za verjetno, da bo uveljavitev vaše terjatve onemogočena ali otežena oziroma, da se zagotovi ohranitev možnosti za izterjavo denarne terjatve v prihodnosti ali ohranitev obstoječega stanja z namenom, da se ne izjalovi uspeh sodnega postopka, v katerem uveljavljate svojo terjatev oziroma uspeh bodoče izvršbe, v vašem imenu predlagamo ustrezno sredstvo za zavarovanje terjatve, ki jih predvideva veljavna zakonodaja – predhodno ali začasno odredbo.

Zastopanje dolžnikov

V kolikor ste dolžnik in menite, da je zoper vas neupravičeno izdan sklep o izvršbi, v vašem imenu pripravimo ugovor zoper sklep o izvršbi in vas nato tekom celotnega sodnega postopka zastopamo v pravdi. Primarno si prizadevamo, da se izvršba zoper vas preneha, sicer pa se pogajamo z upnikom o ugodnejših plačilnih pogojih (odpis zakonskih zamudnih obresti, izvršilnih stroškov, glavnice, možnost obročnega poplačila dolga) in sklenitev poravnave na podlagi katere se vaša obveznost lahko bistveno zniža.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO