Ustavna pritožba

Ustavna pritožba je pravno sredstvo, ki je namenjeno le uveljavljanju kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Z njo ni mogoče uveljavljati zgolj napačne uporabe materialnega ali procesnega prava ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja v postopkih pred sodišči.

Ustavna pritožba

Ustavna pritožba je pravno sredstvo, ki je namenjeno le uveljavljanju kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Z njo ni mogoče uveljavljati zgolj napačne uporabe materialnega ali procesnega prava ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja v postopkih pred sodišči.

Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva (redna in izredna pravna sredstva). Vloži se v 60 – ih dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. V posebno utemeljenih primerih lahko Ustavno sodišče RS izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku navedenega roka. Pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev lahko Ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana kršitev očitna in če bi s kršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive posledice.

Po pooblastilu strank vlagamo ustavne pritožbe zoper pravnomočne sodbe sodišč in dokončne posamične akte državnih organov in nosilcev javnih pooblastil.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO