Pravo socialne varnosti

V pojem socialno varnost uvrščamo pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, socialne prejemke in pomoči, socialne storitve, institucionalno varstvo ter ostale pobude s področja socialne varnosti.

Pravo socialne varnosti

Slovenska ustava določa, da je Slovenija pravna in socialna država, zato mora država z zakoni določiti in urediti pravice, s katerimi se uresničujejo ustavna človekova pravica do socialne varnosti, do zdravstvenega varstva in druge socialne pravice, določene z Ustavo RS.

V pojem socialno varnost uvrščamo pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, socialne prejemke in pomoči, socialne storitve, institucionalno varstvo ter ostale pobude s področja socialne varnosti. Pravo socialne varnosti torej omogoča posamezniku uveljavljanje pravic iz socialnega varstva (npr. socialna pomoč), socialnega zavarovanja (npr. pokojnina) ter ostale pravice, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, denarno nadomestilo za brezposelnost idr.

Našim strankam na tem področju nudimo pravno svetovanje pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanje. Pravno pomoč nudimo tudi delodajalcem. Stranke zastopamo v postopkih pred Zavodom za zaposlovanje (ZRSZ), Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in centri za socialno delo (CSD) ter v delovnih ali socialnih sporih pred pristojnim sodiščem.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je urejeno v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so na primer starostna pokojnina, predčasna pokojnina, družinska pokojnina, vdovska pokojnina, invalidska pokojnina, delna pokojnina, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina za telesno okvaro, pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko in delno nadomestilo, pravica do poklicne rehabilitacije, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije in začasno nadomestilo, pravica do premestitve in nadomestilo za invalidnost, prevzem stroškov usposabljanja delovnega invalida zaradi ohranitve zaposlitve.

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Zavarovanje za primer brezposelnosti je urejeno v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD).

Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Aktivna politika zaposlovanja

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja (APZ) so:

 • usposabljanje in izobraževanje,

 • nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta,

 • spodbude za zaposlovanje,

 • kreiranje delovnih mest,

 • spodbujanje samozaposlovanja.

Osebam, vključenim v ukrepe APZ, se lahko zagotavlja celotno ali delno pokrivanje stroškov vključitve z naslednjimi denarnimi prejemki:

 • dodatek za aktivnost,

 • dodatek za prevoz,

 • dodatek za stroške izobraževanja.

Subvencije za samozaposlitev se dodelijo na podlagi zaposlitvenega načrta.

Zdravstveno zavarovanje

Obvezo zdravstveno zavarovanje je urejeno v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo v obsegu, ki ga določa zakon:

 • pravice do zdravstvenih storitev in

 • pravice do denarnih nadomestil.

Zavarovane osebe imajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do denarnih nadomestil in sicer:

 • nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela,

 • povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev,

 • druga povračila stroškov.

ZZVZZ ureja tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Medtem ko obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo nekatere zdravstvene zavarovalnice.

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja so zavarovanja, ki krijejo zavarovancem stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev, oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki ter izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja.

Za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, in po njih zavarovane družinske člane, ki nimajo zagotovljenega plačila zdravstvenih storitev v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja plačilo stroškov do polne vrednosti zdravstvenih storitev proračun Republike Slovenije. Prav tako se v prostovoljno zdravstveno zavarovanje se ni potrebno vključiti naprimer otrokom, učencem in študentom, ki se redno šolajo.

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja krijejo različne pravice. Glede na to ločimo:

– dopolnilno zdravstveno zavarovanje,

– dodatna oz. nadstandardna zdravstvena zavarovanja.

Zavarovanje za starševsko varstvo in družinski prejemki

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP-1) ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede izvajanja tega zakona.

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo so dopust (materinski, očetovski, starševski dopust), nadomestilo, pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva, pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok, nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje.

Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek.

Socialnovarstveni prejemki

Socialnovarstveni prejemki so urejeni v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).

Socialnovarstvena prejemka sta:

 • denarna socialna pomoč

 • varstveni dodatek.

Druge pravice iz javnih sredstev

Druge pravice iz javnih sredstev so:

 • državna štipendija,

 • znižano plačilo vrtca

 • subvencija malice za učence in dijake,

 • subvencija kosila za učence,

 • subvencije najemnin,

 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,

 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,

 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu družinskega pomočnika.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO