Delovno pravo

Delovno pravo ureja pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev ter oblike povezovanja delavcev. Je skupek različnih pravnih norm, ki so zajete v zakonih, upravnih odločbah, kolektivnih pogodbah, mednarodnih aktih in tudi judikatih.

Delovno pravo

Delovno pravo ureja pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev ter oblike povezovanja delavcev. Je skupek različnih pravnih norm, ki so zajete v zakonih, upravnih odločbah, kolektivnih pogodbah, mednarodnih aktih in tudi judikatih.

Delodajalcem svetujemo in po dogovoru tudi pripravimo vse akte, ki so potrebni za urejanje delovnih razmerij (kolektivne pogodbe, splošne akte, pogodbe o zaposlitvi, druge vrste pogodb povezanih z delovnim pravom). Strankam razložimo posamezna določila pogodbe o zaposlitvi in podamo svoje mnenje. Svetujemo glede vsebine konkurenčne klavzule in učinkovitega varstva interesov delodajalcev. Svetujemo tudi v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi in po potrebi stranki sestavimo odpoved pogodbe o zaposlitvi

Pri reševanju konfliktov med delavci in delodajalci težimo k sporazumni in izvensodni rešitvi spora, saj se zavedamo kako pomembni so dobri odnosi med zaposlenimi in vodstvom.

V kolikor mirna rešitev ni možna zastopamo delavce ali delodajalcev pred Delovnim sodiščem zaradi redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in vseh ostalih primerih, ki se tičejo delovnega razmerja.

Glej tudi:

Regres za letni dopust – osnove in davčne spremembe v letu 2019 

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO