Gospodarski spori

Gospodarski spori so izraz konfliktnih situacij, ki se pojavljajo med subjekti na trgu pri opravljanju gospodarske dejavnosti.

Gospodarski spori

Gospodarski spori so izraz konfliktnih situacij, ki se pojavljajo med subjekti na trgu pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Ti se lahko pojavijo bodisi zaradi neizpolnitve pogodbene obveznosti med gospodarskimi subjekti, stvarnih ali pravnih napak v izpolnitvi, kršenja avtorskih pravic, pravic konkurenčnega prava, pravic intelektualne lastnine in drugih primerih.

Gospodarski spori se začnejo tudi kot posledica konfliktov znotraj gospodarske družbe med samimi člani, bodisi lastniki bodisi delničarji ali drugimi organi vodenja in nadzora. Najpogostejši so spori zaradi nespoštovanja in kršitev aktov družbe (letnega poročila, sklepov skupščine, sklepa o uporabi bilančnega dobička, sklepa o povečanju osnovnega kapitala,…). Nenazadnje pa so v delniških družbah pereča tudi vprašanja v zvezi z manjšinskimi delničarji – izključitev in izstop manjšinskih delničarjev iz družbe ter njihove pravice (imenovanje posebnega revizorja, imenovanje izrednega revizorja, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov družbe oz. actio pro socio)

Gospodarski spor na slovenskih sodiščih po statistikah Svetovne banke traja povprečno več kot tri leta, natančneje 1160 dni, kar je skoraj dvakrat toliko, kot je povprečje pri drugih razvitih državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) – 578 dni.

V naši odvetniški družbi smo si skozi vsa leta delovanja pridobili številne izkušnje ravno s področja gospodarskega prava. Strankam na področju gospodarskega prava nudimo izredno kvalitetne in široke pravne storitve:

  • zastopanje upnikov in dolžnikov v gradbenih sporih, sporih s področja elektronskih komunikacij, bančnih sporih in drugih gospodarskih sporih pred sodišči vseh instanc,

  • zastopanje upnikov in dolžnikov v insolvenčnih postopkih (prijavljamo terjatve, ločitvene in izločitvene pravice v postopkih insolventnosti),

  • zastopanje interesov družbe pred sodnimi, upravnimi, davčnimi in drugimi organi,

  • sestavljanje avtonomnih pogodb gospodarskega prava,

  • pregled aktualne sodne prakse in svetovanje v skladu z le-to,

  • pravno svetovanje in zastopanje pri ustanavljanju, združevanju in delitvi gospodarskih družb, preoblikovanju statusnopravnih oblik družb, postopkih ukinitve družbe,

  • pravno svetovanje s področja za zavarovana in utrditve pogodbenih obveznosti (poroštvo, bančna garancija, ara, menica, izvršnica, pogodbena kazen, zastava premičnin,…),

  • zastopanje ali vodenje skupščine družbe.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO