Pravo koncesij

Koncesija je s koncesijsko pogodbo urejeno dvostransko pravno razmerje med državo oziroma samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava.

Pravo koncesij

Koncesija je s koncesijsko pogodbo urejeno dvostransko pravno razmerje med državo oziroma samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu izvajati gospodarsko javno službo, kar lahko vključuje tudi zgraditev dela ali celotne infrastrukture, potrebne za izvajanje te gospodarske javne službe (koncesija gospodarske javne službe), razen če gre za razmerje med koncedentom in pravno osebo javnega prava, ki je v skladu z zakonom ustanovljena za izvajanje te gospodarske javne službe.

V naši pisarni vam nudimo:

  • strokovno svetovanje o postopku podelitve koncesije in izbire koncesionarjev,
  • strokovno svetovanje v postopku odkupa koncesije,

  • priprava koncesijskega akta,

  • priprava koncesijske pogodbe,

  • zastopanje pred sodiščem.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO