Stvarno pravo

Stvarnopravni spori so pri nas zelo pogosti, zato se tudi v naši pisarni vsakodnevno srečujemo s tovrstnimi zadevami.

Spori glede lastninske pravice, služnosti, nujne poti

Stvarnopravni spori so pri nas zelo pogosti, zato se tudi v naši pisarni vsakodnevno srečujemo s tovrstnimi zadevami. Nudimo vam pravno pomoč in zastopanje na vseh področjih, zlasti pa še v naslednjih primerih:

  • vznemirjanje lastninske ali služnostne pravice

  • ustanovitev / prenehanje služnosti

  • postopek določitve nujne poti

  • motenje posesti

  • ustanavljanje /ukinjanje zastavnih pravic- hipotek

  • vzpostavljanje etažne lastnine

  • najemne pogodbe in spori z najemniki.

Imamo dolgoletne izkušnje v postopkih varovanja lastninske pravice, uveljavljanja služnosti, nujnih poti, prenehanja imisij in drugih stvarnopravnih zadevah.

Sosedski spori

Poleg sporov v zvezi z dediščino so v slovenski družbi še vedno najpogostejši sosedski spori. Ti spori so zlasti v zvezi z neurejenimi mejami med zemljišči, povečanimi dovoljenimi imisijami (npr. odtekanje meteornih voda), motenjem posesti (nastavljanje ovir na zasebni cesti, nasipanje gradbenega materiala na travnik itd.) ali ustanovitvijo nujne poti za nepremičnino, ki za redno rabo nima potrebne povezave z javno cesto.

Glede na to, da se srečanju s sosedi v vsakdanjem življenju ne moremo popolnoma izogniti, je v teh sporih še posebej priporočljivo, da strankam poiščemo rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. Pravno svetujemo pri izvensodnih poravnavah in nudimo pravno pomoč v sodnih postopkih.

Delitev premoženja

Vprašanje delitve premoženja je najbolj pereče v primeru razveze zakonske oz. izvenzakonske skupnosti.  Nič manj pereče pa ni kadar se solastniki/skupni lastniki nepremičnin odločijo, da bodo solastnino/skupno lastnino razdružili, zlasti še v primerih, ko so postali solastniki v zapuščinskih postopkih. Solastnino je možno razdeliti na tri načine: delitev stvari v naravi (t.i. fizično delitev), delitev s prodajo stvari in poplačilom iz izkupička prodaje (t.i. civilna delitev) ali z odkupom.

Z delitvijo solastnine se doseže lažje upravljanje s premoženjem, saj lastnik razdeljene stvari,  lahko po lastni volji, brez da bi potreboval soglasje preostalih solastnikov, to stvar spremeni, obremeni, odtuji ipd.

Prednostno težimo k sklenitvi sporazuma, ki zadovolji interese vseh solastnikov. V kolikor pa sporazum ni možen, pa vložimo predlog za razdelitev solastnine.

Prodaja in nakup nepremičnin

Nakup in prodaja stanovanja, hiše ali druge nepremičnine je pogosto največji življenjski projekt marsikaterega posameznika. Postopki prodaje in nakupa so odvisni od vrste nepremičnine, ki je predmet prodaje ali nakupa, zato stranko najprej podrobno seznanimo s potekom postopka ter s časovnim okvirom tega postopka. Pri prodaji in nakupu nepremičnin je potrebna velika previdnost, in sicer tako na strani prodajalca, kot na strani kupca. Preveriti je potrebno celotno dejansko in pravno stanje.

Naše vodilo je priprava pogodbe, ki čim bolj jasno in podrobno opredeljuje pravna razmerja med pogodbeniki in ki predstavlja ustrezno zavarovanje za vse stranke. Strankam pomagamo  že pri samem pogajanju za sklenitev pogodbe, pri priglašanju pogodb na državne organe (Finančno upravo RS, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za okolje in prostor) ter vse do zaključka postopka, t.j. do vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Uredimo tudi ustrezna zavarovanja in garancije.

Bogate izkušnje in znanje imamo zlasti še pri prodaji in nakupu kmetijskih zemljišč. Za veljavno in uspešno prodajo le-teh je po Zakonu o kmetijskih zemljiščih predpisan poseben postopek sklepanja pogodb, za katerega je potrebno pridobiti različna potrdila s strani pristojne upravne enote. Prav tako je potrebno objava na oglasni deski in priglasitev finančni upravi.

Stankam v vsakem primeru posebej svetujemo, kakšne pogodbe in postopki so potrebni, da dosežejo zastavljene cilje. Ob tem jo natančno seznanimo z riziki, ki jim je izpostavljena v določenem poslu.

Naj bo vaša lastnina pravno in dejansko z našo pomočjo ustrezno varovana!

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO